♥ Si-en ♥2015. 6. 30. 22:00

시은이가 돈까스 먹고싶다고 해서 모처럼 카메라를 들고 나선다. 


카메라 수리한것 테스트도 할겸 들고나왔는데 모처럼 사진 찍을려니 부끄럽네.


무식하게 크기만 큰 카메라를 들고 있는 내가 초라해보임. ^^Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/1.4 | +0.33 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:36:34


Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/1.4 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:33:53


Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/1.4 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:31:13
Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/1.4 | +0.33 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:36:43
Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/1.4 | +0.33 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:40:39
Canon | Canon EOS-1Ds Mark II | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/1.4 | +0.33 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2015:06:28 13:38:44
Posted by 김헌중, 줌롤, zoomlol, 개인홈페이지, slr클럽, zoomlol

댓글을 달아 주세요